محل لوگو

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 365
  • بازدید دیروز : 177
  • بازدید کل : 91641

دانلود جزوه مکانیک سیالات و هیدرولیک pdf


دانلود جزوه مکانیک سیالات و هیدرولیک  pdf

عنوان فایل :  دانلود جزوه مکانیک سیالات و هیدرولیک pdf

نوع فایل : pdf

تعدادصفحات:  360 ص

شرح مختصر : 

مكانيك سيالات يكي ازعلوم مهندسي است كه به بررسي مسائل استاتيكي و دينـاميكي سيالات ميپردازد. تا پيش ازقـرن بيسـتم، مطالعـة سـيالات اساسـاً بـر عهـدة دوگـروه مهندسين هيدروليك ورياضي بوده است. مهندسين در زمينه هاي تجربي كار ميكردنـد، درحالي كه رياضي دانان صرفاً به جنبه هـاي تئـوري وتحليلـي مـي پرداختنـد.

فهرست: 

ﻓﺼﻞ اول ـﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﻴﺎل ﻳﺎ ﺷﺎره 

 ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺳﻴﺎل 

اﺑﻌﺎد و آﺣﺎد 

ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ

( ﻟﺰﺟﺖ )وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﺮوي

ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺰﺟﺖ ﻧﻴﻮﺗﻦ

ﺿﺮﻳﺐ ﻟﺰﺟﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻟﺰﺟﺖ ﻣﻄﻠﻖ

ﺿﺮﻳﺐ ﻟﺰﺟﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺰﺟﺖ ﻧﻴﻮﺗﻦ 

ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ روي ﺳﻴﺎل 

حرکت ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻴﺎل

 ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺒﺪار

( ﻟﺰﺟﺖ ﺳﻨﺞ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي )ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﻮاﻧﺔ دﻳﮕﺮ

اﻧﻮاع ﺳﻴﺎﻻت

 ﺳﻴﺎل اﻳﺪهآل

 ( ﺳﻴﺎل واﻗﻌﻲ )ﺣﻘﻴﻘﻲ

 اﻟﻒ (ﺳﻴﺎﻻت ﻧﻴﻮﺗﻨﻲ 

 ب(ﺳﻴﺎﻻت ﻏﻴﺮﻧﻴﻮﺗﻨﻲ 

ﺣﺠﻢ

ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﺮم ﻳﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ 

وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎﭼﮕﺎﻟﻲ وزن

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﻲ(S) ﻳﺎ ﺟﺮم ﺣﺠﻤﻲ ﻧﺴﺒﻲ 

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺼﻮص

ﻓﺸﺎر

ﮔﺎز ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ

 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺎﻻت( ﻣﺪول ﺑﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﺣﺠﻤﻲ)

 ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ( PV )

ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ 

اﺛﺮات ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ داﺧﻠﻲ در ﻗﻄﺮه، ﺣﺒﺎب و ﺟﺖ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ

ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ

اﺻﻞ ﻋﺪم ﻟﻐﺰش و ﻋﺪم ﭘﺮش دﻣﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت

ﻓﺼﻞ دوم  ـ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت

مقدمه

فشار

ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻓﺸﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ 

ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ وﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر در ﻣﺎﻳﻌﺎت 

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺎل ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮ

 وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺸار

ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن  ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي(ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه)اي 

ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ

ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻫﺎ 

ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ( ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ)

 ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺷﻴﺒﺪار (ﻣﺎﻳﻞ) 

ﻧﻴﺮوي ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ وارد ﺑﺮ ﺳﻄﻮح

ﻧﻴﺮوي ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﻣﺴﻄﺢ

ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻴﺒﺪار(ﻣﺎﻳﻞ) ﺑﺎﺷﺪ(ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ)

ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ 

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوي ﺑﺮآﻳﻨﺪ و ﺧﻂ اﺛﺮآن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺸﺎر

 ﻧﻴﺮوي ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ وارد ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺤﻨﻲ 

ﻧﻴﺮوي ﺷﻨﺎوري ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي ارﺷﻤﻴﺪس و ﻣﺮﻛﺰ اﺛﺮ آن

 ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎوري

 ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻮﻃﻪوري 

ﺣﺎﻟﺖ ﺗه ﻧﺸﻴﻨﻲ

ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺴﺎم ﻏﻮﻃﻪور

 ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻳﻚ وارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻳﻚ 

ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور

ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻲ 

ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻓﺼﻞ دوم اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت

فصل سوم ـ  جریان سیال ; مفاهیم ومعادلات اصلی

مقدمه

  طبقه بندي جريان سيال

جریان غير يكنواخت و يكنواخت 

جريان آشفته (درهم) و جريان آرام (لايهاي يا ورقه اي) 

  جريان دائمي( پايدارياماندگار ) و جريان غير دائمي (ناپايدار) 

جريانهاي  تراكم پذير و تراكم ناپذير 

 جريانهاي چرخشي و غيرچرخشي

 جريانهاي  يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي

 خطوط جريان 

خطوط پتانسيل يا خطوط هم پتانسيل

شبكةجريان

 روابط اساسي مکانیک سیالات 

روشهاي اساسي تحليل جریان

 مفاهيم سيستم، حجم كنترل

 روش سيستم(جرم مشخص)

حجم كنترل( حجم مشخص) 

معادلةانتقال رينولدز 

 معادلات پيوستگي، انرژی و مومنتم

معادله پيوستگي 

 دبي جريان (نرخ آبدهي يا شدت جريان)

 معادله مومنتم ( اندازه حركت)

 معادله انرژي 

فصل چهارم : جریان عبوری از لوله ها 

...................

فصل پنجم : محاسبه افت در لوله ها 

.................

فصل ششم : آنالیز ابعادی وتشابه هیدرولیکی

 ...................

فصل هفتم : جریان در کانال های باز 

................

 عکس هایی از فایل :

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 21

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب+آموزشی این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

استراتژی باینری آپشن (الیمپ ترید)98 درصد تضمینی

استراتژی باینری آپشن (الیمپ ترید)98 درصد تضمینی

استراتژی باینری آپشن (الیمپ ترید)98 درصد تضمینی آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است سربخش های مطالب در پکیج آموزشی ما : 1. آموزش کامل نحوه ثبت نام در سایت و افتتاح حساب 2. آموزش کامل نحوه افتتاح ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت آذرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

کنترل و ردیابی همسر و فرزندان

جهت خرید برنامه ردیابی همسر و فرزندان کادر زیر را تکمیل کنید و بر روی پرداخت و دانلود کلیک کنید ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان تضمینی و

کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان تضمینی و

بسم اله الرحمن الرحیم توضیحات محصول امروز قصد داریم تا خدمت شما پکیجی را معرفی کنیم که با این پکیج شما می توانید به درامد روزانه 1 الی 3 میلیون تومان در روز برسید ، کسب درامد از اینترنت بسیار شیرین و لذت بخش است ، شما با خرید و مطالعه این پکیج اموزشی از اینترنت به عنوان بالا ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

برنامه تماس ناشناس و تغییر صدا

برنامه تماس ناشناس و تغییر صدا

برنامه اندروید و آیفون تماس ناشناس با شماره دلخواه با امکان تغییر صدای مرد به زن و بالعکس بهترین برنامه تماس ناشناس رایگان با شماره دلخواه ایرانی و خارجی تماس رایگان با شماره دلخواه مثل ۱۲۳۴۵ یا هر شماره دلخواه دیگر تماس رایگان با شماره خود فرد مورد نظر بهمراه آموش ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
اسکریپت 100درصد تضمینی سایت freebitcoin

اسکریپت 100درصد تضمینی سایت freebitcoin

درآمد روزانه 200 هزار تومان با اسکریپت تضمینی سایت فری بیت کوین دریافت اتوماتیک و رایگان بیت کوین به مقدار زیاد در چند دقیقه حداقل دریافت 200-300 هزار ساتوشی در هر لاگن تضمینی و واقعی با اموزش کامل با این اسکریپت دیگر نیاز نیست که شما با فری بیتکوین کار کنید و اسکریپت بجای شما ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

کتاب مفاتیح الحیات

مفاتیح‌الحیات کتابی حدیثی رفتاری، اثر آیت‌الله عبدالله جوادی آملی که به جلد دوم و مکمل مفاتیح‌الجنان شهره شده‌است و تأکید آن بیشتر بر روایاتی است که به رفتارهای فرهنگی ـ اجتماعی و حوزه اخلاق و حقوق اجتماعی مربوط می‌شود. این کتاب در بهار سال ۱۳۹۱ ...

دریافت فایل : کتاب مفاتیح الحیات
افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

پکیج درمان زودانزالی مردان (دکتر معینی)

پکیج درمان زودانزالی مردان (دکتر معینی)

این پکیج به دلیل برخی تصاویر آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال و متاهل میباشد. لذا خرید آن توسط افراد زیر سن قانونی توصیه نمیگردد. پکیج درمان زودانزالی دکتر معینی (دکترای ارولوژی ) با بیش از 10 تحقیق بر روی افراد مختلف تهیه و تنظیم گردیده لذا با خرید این پکیج و انجام دادن تمارین و ...

کتاب کامل و خلاصه زمینه روانشناسی هیلگارد- نوشته

کتاب کامل و خلاصه زمینه روانشناسی هیلگارد- نوشته

متن کامل و خلاصه کتاب PDF زمینه روانشناسی هیلگارد نوشته ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون و اسمیت و سوزاننوئن و... ترجمه محمد تقی براهنی و دکتر بهروز بیرشک مهرداد بیک و ... سال انتشار 1390 منبع جهت دانشجویان رشته روانشناسی ارشد پیام نور این مجموعه شامل جزوات زیر است: 1- متن ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما