محل لوگو

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 39
  • بازدید دیروز : 449
  • بازدید کل : 59677

دانلود جزوه مکانیک سیالات و هیدرولیک pdf


دانلود جزوه مکانیک سیالات و هیدرولیک  pdf

عنوان فایل :  دانلود جزوه مکانیک سیالات و هیدرولیک pdf

نوع فایل : pdf

تعدادصفحات:  360 ص

شرح مختصر : 

مكانيك سيالات يكي ازعلوم مهندسي است كه به بررسي مسائل استاتيكي و دينـاميكي سيالات ميپردازد. تا پيش ازقـرن بيسـتم، مطالعـة سـيالات اساسـاً بـر عهـدة دوگـروه مهندسين هيدروليك ورياضي بوده است. مهندسين در زمينه هاي تجربي كار ميكردنـد، درحالي كه رياضي دانان صرفاً به جنبه هـاي تئـوري وتحليلـي مـي پرداختنـد.

فهرست: 

ﻓﺼﻞ اول ـﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﻴﺎل ﻳﺎ ﺷﺎره 

 ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺳﻴﺎل 

اﺑﻌﺎد و آﺣﺎد 

ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﻲ

( ﻟﺰﺟﺖ )وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﺮوي

ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺰﺟﺖ ﻧﻴﻮﺗﻦ

ﺿﺮﻳﺐ ﻟﺰﺟﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻟﺰﺟﺖ ﻣﻄﻠﻖ

ﺿﺮﻳﺐ ﻟﺰﺟﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺰﺟﺖ ﻧﻴﻮﺗﻦ 

ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ روي ﺳﻴﺎل 

حرکت ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻴﺎل

 ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺒﺪار

( ﻟﺰﺟﺖ ﺳﻨﺞ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي )ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﻮاﻧﺔ دﻳﮕﺮ

اﻧﻮاع ﺳﻴﺎﻻت

 ﺳﻴﺎل اﻳﺪهآل

 ( ﺳﻴﺎل واﻗﻌﻲ )ﺣﻘﻴﻘﻲ

 اﻟﻒ (ﺳﻴﺎﻻت ﻧﻴﻮﺗﻨﻲ 

 ب(ﺳﻴﺎﻻت ﻏﻴﺮﻧﻴﻮﺗﻨﻲ 

ﺣﺠﻢ

ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﺮم ﻳﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ 

وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎﭼﮕﺎﻟﻲ وزن

ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﻲ(S) ﻳﺎ ﺟﺮم ﺣﺠﻤﻲ ﻧﺴﺒﻲ 

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺼﻮص

ﻓﺸﺎر

ﮔﺎز ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ

 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﺎﻻت( ﻣﺪول ﺑﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﺣﺠﻤﻲ)

 ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ( PV )

ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ 

اﺛﺮات ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ داﺧﻠﻲ در ﻗﻄﺮه، ﺣﺒﺎب و ﺟﺖ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ

ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ

اﺻﻞ ﻋﺪم ﻟﻐﺰش و ﻋﺪم ﭘﺮش دﻣﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺧﻮاص ﺳﻴﺎﻻت

ﻓﺼﻞ دوم  ـ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت

مقدمه

فشار

ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻓﺸﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ 

ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ وﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر در ﻣﺎﻳﻌﺎت 

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر در ﺳﻴﺎل ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮ

 وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺸار

ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﻮردن  ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي(ﺑﺎروﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه)اي 

ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ

ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮﻫﺎ 

ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ( ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ)

 ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺷﻴﺒﺪار (ﻣﺎﻳﻞ) 

ﻧﻴﺮوي ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ وارد ﺑﺮ ﺳﻄﻮح

ﻧﻴﺮوي ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﻣﺴﻄﺢ

ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻴﺒﺪار(ﻣﺎﻳﻞ) ﺑﺎﺷﺪ(ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ)

ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ 

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوي ﺑﺮآﻳﻨﺪ و ﺧﻂ اﺛﺮآن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺸﺎر

 ﻧﻴﺮوي ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ وارد ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺤﻨﻲ 

ﻧﻴﺮوي ﺷﻨﺎوري ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي ارﺷﻤﻴﺪس و ﻣﺮﻛﺰ اﺛﺮ آن

 ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎوري

 ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻮﻃﻪوري 

ﺣﺎﻟﺖ ﺗه ﻧﺸﻴﻨﻲ

ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺴﺎم ﻏﻮﻃﻪور

 ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻳﻚ وارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻳﻚ 

ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور

ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻲ 

ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻓﺼﻞ دوم اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت

فصل سوم ـ  جریان سیال ; مفاهیم ومعادلات اصلی

مقدمه

  طبقه بندي جريان سيال

جریان غير يكنواخت و يكنواخت 

جريان آشفته (درهم) و جريان آرام (لايهاي يا ورقه اي) 

  جريان دائمي( پايدارياماندگار ) و جريان غير دائمي (ناپايدار) 

جريانهاي  تراكم پذير و تراكم ناپذير 

 جريانهاي چرخشي و غيرچرخشي

 جريانهاي  يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي

 خطوط جريان 

خطوط پتانسيل يا خطوط هم پتانسيل

شبكةجريان

 روابط اساسي مکانیک سیالات 

روشهاي اساسي تحليل جریان

 مفاهيم سيستم، حجم كنترل

 روش سيستم(جرم مشخص)

حجم كنترل( حجم مشخص) 

معادلةانتقال رينولدز 

 معادلات پيوستگي، انرژی و مومنتم

معادله پيوستگي 

 دبي جريان (نرخ آبدهي يا شدت جريان)

 معادله مومنتم ( اندازه حركت)

 معادله انرژي 

فصل چهارم : جریان عبوری از لوله ها 

...................

فصل پنجم : محاسبه افت در لوله ها 

.................

فصل ششم : آنالیز ابعادی وتشابه هیدرولیکی

 ...................

فصل هفتم : جریان در کانال های باز 

................

 عکس هایی از فایل :

 


مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 8

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما